هفته مهم بورس اوراق بهادار تهران

  • 2022-05-15

بسیاری از بحران های مالی مربوط به شرکت های دولتی است که در حال افزایش است. بسیاری از سرمایه گذاران و طلبکاران در پیش بینی بحران مالی به ویژه هنگام مدیریت سود مشکل دارند. مطالعات اخیر عوامل مرتبط با مدیریت سود را برای تعیین رابطه بین عوامل و سود دستکاری شده شناسایی می کند. به منظور کاهش خطر بحران های مالی و کمک به سرمایه گذاران برای جلوگیری از زیان های بزرگ در بازار سهام, لازم است به منظور توسعه یک مدل برای پیش بینی مدیریت سود. علاوه بر این, برای فناوری های حسابرسی سنتی, محدود کردن زمان, منابع انسانی, هزینه ها, و تاثیر رفتارهای غیرعادی بر اطلاعات مالی پیچیده و بزرگ نیز دشوار است. بنابراین تدوین مدل پیش بینی مدیریت سود برای حسابرسان در شناسایی میزان دستکاری در صورتهای مالی مفید است. این مقاله به بررسی اثر پریشانی مالی شرکتها بر سود خالص پیشبینی نشده و سود شرکتها بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 2010-2015 میپردازد. مدل های مورد استفاده برای تست فرضیه های تحقیق رگرسیون خطی با استفاده از داده های پانل هستند. نتایج نشان می دهد که ضرایب پریشانی مالی, مالکیت نهادی, رشد فروش سالانه, از دست دادن شرکت, اندازه شرکت, سهم بازار شرکت و هزینه های ثابت شرکت از نظر اماری معنی دار هستند. به عبارت دیگر این متغیرهای مستقل بر مدیریت سود و سود غیرقابل پیش بینی تاثیر می گذارند.

مجله | 2018 / دوره: 8 | شماره: 9 | نمایش ها: 2700 | بررسی: 0

اثر بازگشت سرمایه گذاری, نرخ رشد فروش, نوسانات سرمایه گذاری, جریان نقدی و ساختار سهامداران نهادی در نسبت بدهی به سهام صفحات 1041-1046 دانلود پی دی اف

این مقاله یک مطالعه برای اندازه گیری اثرات بازگشت سرمایه گذاری, نرخ رشد فروش, نوسانات سرمایه گذاری, جریان نقدی و ساختار سهامداران نهادی بر نسبت بدهی به سهام. این مطالعه 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از تکنیک رگرسیون با داده های تابلویی پنج فرضیه مختلف را طی دوره 2008-2012 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که بین بازده سرمایه گذاری و نسبت بدهی به سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین رشد فروش و نسبت بدهی به سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین نوسانات سرمایهگذاری و جریان نقدینگی و نسبت بدهی به سهام روابط مثبت و معناداری وجود داشت. در نهایت این نظرسنجی نشان داد که بین ساختار سهامداران نهادی و نسبت بدهی به سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

مجله | میلی لیتر / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 12 | نمایش ها: 1897 / بررسی ها: 0

اثر نقدینگی سهام بر ریسک افت قیمت سهام: شواهدی از صفحات بورس اوراق بهادار تهران 1059-1066 دانلود پی دی اف

نقدینگی بورس ها نقش اساسی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری دارد و یکی از عواملی است که ممکن است بر قیمت سهام تاثیر بگذارد. یکی ساده تر می توانید خرید / فروش سهام یک شرکت, نقدینگی بالاتر این شرکت است. در واقع کمبود نقدینگی ممکن است سرمایه گذاران را به فروش دارایی های خود با قیمت های ارزان تر سوق دهد و این امر می تواند بر کل بازار تاثیر منفی بگذارد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نقدینگی سهام بر ریسک افت قیمت سهام است. این مطالعه اطلاعات تاریخی 70 شرکت منتخب فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره 2006-2012 انتخاب می کند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که بین نقدینگی سهام و کاهش قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

مجله | ام اس ال / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 12 | نمایش ها: 1824 / بررسی ها: 0

مطالعه تطبیقی ارزش در معرض خطر در مقابل تفیکس 30: شواهدی از صفحات بورس اوراق بهادار تهران 1067-1070 دانلود پی دی اف

هدف از این مطالعه بررسی اثرات ارزش در معرض خطر و شاخص 30 شرکت بزرگ (تفیکس 30) بر شاخص قیمت 30 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش مبتنی بر تحلیل دادههای کتابخانهها و پنلهای تحلیلی است و یک تابع رگرسیونی را پیشنهاد میکند که شاخص قیمتهای 30 شرکت بزرگ تابعی خطی وار و تفیکس 30 است. این مطالعه اطلاعات 90 شرکت بورس اوراق بهادار عمومی را در طول دوره 2011-2013 جمع می کند. نتایج نشان داد که در حالی که شاخص قیمت 30 شرکت بزرگ با ور رابطه معناداری داشت اما با تفیکس 30 رابطه معناداری نداشت.

مجله | ام اس ال / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 12 | نمایش ها: 1738 / بررسی ها: 0

سنجش کارایی نسبی صنعت بیمه: شواهدی از صفحات بورس اوراق بهادار تهران دانلود پی دی اف 999-1004

سنجش کارایی نسبی در صنعت بیمه نقش اساسی در بهبود بهرهوری در صنعت بیمه دارد. در این مقاله یک تحقیق تجربی برای سنجش کارایی نسبی برخی از شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها در بازه زمانی 2013-2011 انجام شده است. مطالعه پیشنهادی این مقاله با استفاده از چهار ورودی یعنی; کل دارایی, نسبت قیمت به سود, بتا و سیگما و چهار خروجی یعنی; سود خالص, یک سال, دو سال و سه سال بازده. این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده های ورودی و خروجی محور کارایی نسبی 9 بانک را اندازه گیری می کند و نتایج نشان می دهد که اکثر شرکت های بیمه از نظر کارایی عملکرد خوبی دارند.

مجله | ام اس ال / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 11 | نمایش ها: 1873 / بررسی ها: 0

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت: شواهدی از صفحات بورس اوراق بهادار تهران 1005-1016 دانلود پی دی اف

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفههای سرمایه عقل و شاخصهای ارزیابی عملکرد است. برای سنجش سرمایه فکری از روش پولیک (2000) استفاده شده است. یک ابزار حسابداری برای مدیریت هوش مصنوعی. مجله بین المللی مدیریت فناوری, 20 (5-8), 702-714. ], که شامل سه مولفه بهره وری سرمایه فیزیکی, بهره وری سرمایه انسانی و بهره وری سرمایه ساختاری. در مطالعه حاضر ابتدا ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 2006-2012 محاسبه شده است. در ادامه رابطه بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای محاسبه عملکرد مالی 8 شاخص عملکرد در 5 گروه نشان دهنده ارزش بازار, سوددهی, فعالیت, بازگشت سرمایه, جهت گیری در ایجاد ارزش استفاده می شود. در پژوهش حاضر روش تحلیل دادهها از رگرسیون چندگانه و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نمونه منتخب پژوهش شامل 73 شرکت به صورت پیوسته برای مدت 7 سال بوده و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. یافتهها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر میزان در دسترس بودن سرمایه فکری و عملکرد مالی یک شرکت است.

مجله | 2015 / دوره: 5 | شماره: 11 | نمایش ها: 2800 | بررسی: 0

اثرات اخلاق حرفه ای و تعهد بر کیفیت حسابرسی صفحات 1023-1028 دانلود پی دی اف

این مقاله به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای و تعهدات بر کیفیت حسابرسی می پردازد. جمعیت این نظرسنجی شامل کلیه مدیران حسابرسی است که در حسابرسی اظهارات رسمی شرکتهای مختلف فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 2014 فعالیت داشتند. این پژوهش پرسشنامه ای را در مقیاس لیکرت طراحی و بین 152 مدیر منتخب تصادفی توزیع می کند. در بررسی ما, اخلاق حرفه ای شامل چهار مورد از جمله محرمانه بودن و بی طرفی, صلاحیت حرفه ای, پاسخگویی و ارزش های فردی در حالی که تعهد سازمانی متشکل از سه مورد از جمله تعهد عاطفی, ادامه تعهد و تعهد اساسی. این پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و همچنین مدلهای رگرسیونی رابطه مثبت و معناداری را بین اخلاق حرفهای و همچنین تعهد و کیفیت حسابرسی تعیین کرده است.

مجله | ام اس ال / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 11 | نمایش ها: 3976 / بررسی ها: 0

اثرات کارایی بر بازده غیرعادی: شواهدی از صفحات صنعت بانکداری 969-974 دانلود پی دی اف

کارایی نقش اساسی در بهبود عملکرد صنعت بانکداری دارد. در این مقاله به بررسی تجربی اثر کارایی بر بازده غیرعادی میپردازیم. مطالعه پیشنهادی اطلاعات لازم را از بیانیه های رسمی و همچنین داده های تاریخی طی دوره 2009-2013 گزارش شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بررسی رابطه بین کارایی و بازده غیر طبیعی جمع می کند. این مطالعه با استفاده از تحلیل رگرسیون رابطه معنادار مثبت اما ضعیف بین بازده غیر طبیعی و کارایی را تعیین کرده است. با این حال, مطالعه هیچ رابطه معنی داری بین اندازه بانک و بازگشت غیر طبیعی پیدا کنید.

مجله | ام اس ال / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 10 | نمایش ها: 1953 / بررسی ها: 0

سنجش تاثیر توانمندی مدیریتی بر کسب صفحات با کیفیت 821-826 دانلود پی دی اف

در این مقاله به بررسی تجربی اثر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 2007-2013 پرداخته شده است. در این پژوهش از تحلیل پوششی دادهها برای اندازهگیری کارایی نسبی بنگاههای منتخب استفاده شده است که فروش به عنوان خروجی و بهای تمام شده کالاها و هزینههای فروش و هزینههای عمومی و اداری و کارخانه و تجهیزات خالص و اجاره عملیاتی خالص و تحقیق و توسعه و اراده خوب خریداری شده (سرقفلی) و سایر داراییهای نامشهود (سایر داراییهای نامشهود) به عنوان ورودی در نظر گرفته میشوند. کیفیت کسب در این نظرسنجی شامل سه بخش پایداری کیفیت اقلام تعهدی و پیشبینی سود و سود است. نتایج نظرسنجی ما نشان داد که توانایی مدیریتی بر کیفیت کسب تاثیر مثبت دارد.

مجله | ام اس ال / سال: 2015 | دوره: 5 | شماره: 9 | بازدیدها: 2978 / بررسی ها: 0

اثرات همگرایی استانداردهای ملی حسابداری با استانداردهای بین المللی حسابداری در صفحات سرمایه گذاری مستقیم خارجی 827-832 دانلود پی دی اف

یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران داشتن قوانین و مقررات شفاف حسابداری است. هنگامی که برخی از سازگاری بین استانداردهای حسابداری ملی و استانداردهای بین المللی حسابداری وجود دارد, ما ممکن است, حداقل, انتظار سرمایه گذاران خارجی به درک بهتر در صورتهای مالی. در سال 2006 تغییراتی در استانداردهای حسابداری ملی ایران ایجاد شد تا این استانداردها به استانداردهای حسابداری بینالمللی نزدیکتر شوند. در این مطالعه اطلاعات 153 شرکت پنج سال قبل و بعد از این مقررات را انتخاب کرده و اثر همگرایی از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین المللی حسابداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بررسی می کنیم. این مطالعه با استفاده از برخی از تست ها مشخص کرده است که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی قبل و بعد از تغییر در استانداردهای حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین هیچ تفاوتی در کیفیت اطلاعات قبل و بعد از تغییر در استانداردهای حسابداری وجود نداشت. با این حال بین کیفیت اطلاعات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری وجود داشت.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.